Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko: Specjalista ds. sprawozdawczości i monitoringu

 

 

 

 

FUNDACJA SALEMANDER ul. Legnicka 65; 54-206 Wrocław, jako Zamawiający w konkursie na stanowisko Specjalisty ds. sprawozdawczości i monitoringu w ramach projektu pn.: „Inkubator indywidualnego rozwoju- pośrednictwo edukacyjne dla mieszkańców powiatu wrocławskiego” nr WND-POKL.09.06.03-02-005/12 informuje, że konkurs został rozstrzygnięty.

 

 

Została wybrana oferta złożona przez Panią Barbarę Flis

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełniła wszystkie niezbędne wymagania formalne i merytoryczne oraz otrzymała najwięcej punktów w oparciu o kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena – 100%.

 W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 oferty.

Pozostałe 2 osoby spełniły warunki udziału w konkursie – jednak ich oferty nie uzyskały maksymalnej oceny punktowej w kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.