Idebenone alias Q10

300 mg koenzymu Q10 obniża o 50% chorobowość i śmiertelność w przewlekłej niewydolności serca.

Dysfunkcja bioenergetyczna ale przede wszystkim niedobór energii mięśnia sercowego może być dominantą niewydolności mięśnia sercowego. W badaniach (European Journal of Heart Failure) skierowano uwagę na wsparcie metabolizmu mięśnia sercowego. Wykazano, że poziom tkankowy niezbędnego składnika łańcucha oddechowego – koenzymu Q10 jest odwrotnie proporcjonalny do stopnia niewydolności mięśnia sercowego.

Chorych z niewydolnością mięśnia sercowego, którzy otrzymywali bieżące terapię farmakologiczną przydzielano losowo do równoległych grup: placebo oraz do grupy CoQ10 100 mg trzy razy na dobę (300mg). W 2 letniej obserwacji uczestniczyło 420 pacjentów, 202 w grupie 300mg koenzymu Q10 i 218 w grupie placebo.
Badano wpływ koenzymu Q10 na pacjentów, możliwości funkcjonalne i status biomarkera NT-proBNT oraz obserwowano w długim okresie czasu ponowną zachorowalność oraz śmiertelność.
Głównym długoterminowym punktem końcowym był czas do pierwszego MACE (niekorzystne zdarzenie sercowo-naczyniowe), w tym nieplanowanej hospitalizacji z powodu pogorszenia niewydolności serca, zgonu sercowo-naczyniowego, pilnej transplantacji serca i wsparcia mechanicznego.
Pacjenci przyjmujący koenzym Q10 mieli znacząco niższą śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych (p=0.02)i w mniejszym stopniu występowały u nich hospitalizacje. Śmiertelność z różnych przyczyn była również niższa w grupie koenzymu Q10 – 18 pacjentów vs. 36 pacjentów w grupie placebo.
Badanie Q-SYMBIO bylo pierwszym badaniem podwójnej ślepej próby sprawdzającym czy suplementacja koenzymem Q10 może poprawić przeżycie w przewlekłej niewydolności mięśnia sercowego. Pacjenci z grupy Q10 mieli mniej hospitalizacji z powodu nasilenia niewydolności mięśnia sercowego oraz niższą śmiertelność co może oznaczać znaczną poprawę funkcji serca. Stosowanie koenzymu Q10 było bezpieczne i powodowało spadek śmiertelności z powodu wszystkich przyczyn. Koenzym Q10 w dawce co najmniej 300 mg dziennie należy traktować jako niezbędny składnik żywienia w trakcie terapii u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25282031fbclid=IwAR3JOEuEbIznl4YVWFumZwO9XFRYjp44X-eJk_aI2NRmosuQjhqve2ZfPLY